REGULAMIN funkcjonowania i świadczenia usług przy wykorzystaniu Platformy Internetowej

REGULAMIN funkcjonowania i świadczenia usług przy wykorzystaniu Platformy Internetowej www.4b.pl

Właścicielem i jedynym dysponentem platformy 4b.pl znajdującej się pod adresem www.4b.pl jest firma Webski Kolektyw Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi ul.Gen.R.Traugutta 25  KRS 0000474452 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS zwana dalej w regulaminie WK.


I. Bezpłatna rejestracja klienta
1. Bezpłatna rejestracja klienta przysługuje firmom działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na całym świecie.
2. Bezpłatna rejestracja upoważnia do:
 - 2 miesięcznego, darmowego okresu prezentacji
 - zamieszczenia szczegółowego opisu 1 (jednego)towaru lub 1 (jednej) usługi
 - pole "dodatkowy opis towaru" służy do zamieszczenia szczegółowego opisu charakterystyk produktu - inne informacje będą usuwane przez administratora.

 Po upływie darmowego, 2 miesięcznego okresu prezentacji  (od dnia zakończenia prezentacji) przez 2 lata firma nie może dokonać ponownej, darmowej rejestracji.

   Aby przedłużyć lub/i poszerzyć prezentację należy wykupić pakiet reklamowy.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.  Celem złożenia Zamówienia na świadczenie Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta .
2. Dokumentem potwierdzającym złożenie zamówienia jest faktura pro-forma.
Po uzgodnieniu z konsultantem, przydzielonym do obsługi Państwa firmy, szczegółów związanych z wyborem pakietu reklamowego, oraz/lub innych form prezentacji dostępnych na Platformie 4b.pl, na podany przez użytkownika adres lub faxem zostanie przesłana faktura pro-forma potwierdzająca zawarcie umowy .
3. Warunki umowy obowiązują strony od momentu odesłania podpisanej przez Zamawiającego Użytkownika faktury pro-forma .
3.  Składając Zamówienie Użytkownik:
a.  wypełnia wszystkie przewidziane pola, chyba że są one opcjonalne,
b.  podaje dane, które dotyczą jego lub do których udostępnienia jest uprawniony i które są prawdziwe,
4. Przekazując Zamówienie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:
a.  jest odpowiedzialny za poprawność i prawdziwość zawartych w nim danych,
b.  jest upoważniony do dalszego przetwarzania i wykorzystywania ww. danych, w celu jaki uzna za właściwy, w tym do przekazania ich innym podmiotom pragnącym złożyć Użytkownikowi ofertę nawiązania współpracy ewentualnie zaprezentowania oferowanych przez siebie Usług lub towarów (informacja handlowa); nie wyrażenie lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
w ww. sposób upoważniać będzie WK do wstrzymania świadczenia Usług, bez konieczności zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny, przy zachowaniu prawa dochodzenia ceny jeszcze nie uiszczonej i wynikającej z treści złożonego Zamówienia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. W celu umożliwienia WK wykonania zawartej umowy i świadczenia zamówionych Usług, Użytkownik zobowiązany jest do przekazania materiałów mających znaleźć się na Platformie (opisów produktów, usług, zdjęć etc). Sposób ich przekazania, jak również określenie podmiotu mającego wprowadzić dane na Platformę określa wybrana przez Użytkownika opcja cenowa.
2. W przypadku wyboru opcji cenowej przewidującej samodzielne działania Użytkownika polegające na wprowadzeniu danych i ewentualnie ich zredagowaniu lub skompilowaniu, WK nie ponosi odpowiedzialności za standard i treść powstałej w ten sposób prezentacji Użytkownika i oferowanych przez niego towarów lub usług.
3. W przypadku wyboru opcji cenowej przewidującej powierzenie WK wprowadzenie danych ewentualnie ich redakcję lub kompilację, WK ponosi odpowiedzialność za wykonane przez siebie prace pod warunkiem dostarczenia przez Użytkownika pełnych danych w formacie (formatach) wynikającym ze standardów WK, opisanych szczegółowo w pkt V ppkt 2.
4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Platformy, w takim zakresie jaki wynika ze złożonego Zamówienia i wybranej opcji cenowej. Użytkownik ma prawo do zmiany złożonego Zamówienia. W takim przypadku zobowiązany jest jednakże do zapłaty na rzecz WK ceny wynikającej z Zamówienia pierwotnie złożonego. Zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku wyboru wyższej opcji cenowej.
5. W ramach korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również postanowień Regulaminu. W przypadku ich naruszenia WK przysługuje prawo zawieszenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, co nie zwalnia Użytkownika do zapłaty kwoty wynikającej z treści zamówienia.
6. Użytkownik nie ma prawa przeniesienia uprawnień przysługujących mu w stosunku do WK, chyba że uzyska na to zgodę WK wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat z tytułu świadczonych przez WK Usług, pod rygorem zawieszenia jak również zaprzestania ich świadczenia, przy jednoczesnym zachowaniu przez WK prawa dochodzenia roszczeń o zapłatę. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług przy użyciu jednego stanowiska

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WK
1. WK uprawniony jest do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez WK lub podmioty z nim współpracujące.
2.  WK nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zaprzestanie świadczenia Usług, jeżeli kontynuacja groziłaby uszkodzeniem lub zablokowaniem sytemu informatycznego obsługującego Platformę.
3.  WK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub innych podmiotów, poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych Usług, jak również możliwością zainfekowania wirusem urządzeń informatycznych Użytkownika. Dotyczy to także szkód powstałych
z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą WK świadczył będzie swoje Usługi, w tym w szczególności operatorów telekomunikacyjnych.
4. Zakres zobowiązań WK wynika wyłącznie z Regulaminu, a także złożonego
i terminowo opłaconego Zamówienia, a w tym odpowiednio stosowanych Ogólnych Warunków Umowy o Świadczenie Usług Reklamowych. W przypadku sprzeczności lub wątpliwości, co do zakresu stosowania każdego z dokumentów, w odniesieniu do Usług, decyduje treść Regulaminu.
5. WK nie odpowiada za treść, prawdziwość i rzetelność ofert otrzymywanych przez Użytkownika, jak również za późniejszą realizację umów zawartych w wyniku ich przyjęcia. Dotyczy to również treści i formy indywidualnej prezentacji Użytkownika, ewentualnie oferowanych przez niego towarów lub usług.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania dotyczące formatu przekazywanych do WK lub zamieszczanych samodzielnie materiałów
Format materiałów został szczegółowo określony w „Zasadach wprowadzania firmy oraz produktów na platformę wraz z uwagami technicznymi”

VI. KONTAKT I KORESPONDENCJA

Wszelka korespondencja do Użytkownika, związana ze świadczeniem przez WK Usług drogą elektroniczną, kierowana będzie na adres e-mail:bok
@4b.pl

VII. REZYGNACJA I REKLAMACJE
1.  W terminie 7 dni od złożenia Zamówienia obejmującego swym zakresem świadczenie Usług, Użytkownik posiadał będzie prawo złożenia rezygnacji. Jednakże w przypadku wyboru przez niego opcji cenowej przewidującej zobowiązanie WK do wprowadzenia lub administrowania danymi przekazanymi przez Użytkownika zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz WK odstępnego w kwocie równej 50% wartości zamówienia brutto. Wpłata nastąpi w terminie 7 dni od złożenia rezygnacji.
2.  Wszelkie reklamacje i uwagi związane z poziomem i jakością Usług świadczonych przez WK drogą elektroniczną, Użytkownik kierował będzie na adres bok@4b.pl
3. Termin na rozpatrzenie reklamacji, o których mowa w pkt 1 wynosi 7 dni od jej otrzymania. Jeżeli do rozpoznania reklamacji konieczna będzie uzyskanie wyjaśnień Użytkownika lub osób trzecich, czas rozpatrzenia reklamacji ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania.

VIII. ZMIANY REGULAMINU
1.  Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia pod adresem www .4b.pl
2.  WK przysługuje prawo zmiany Regulaminu w drodze jednostronnego oświadczenia. Zmiana jest skuteczna i wchodzi w życie z chwilą opublikowania znowelizowanego Regulaminu pod adresem wskazanym w pkt 1.

Polski Biznes